Dit zijn de algemene voorwaarden van Het Kleurengebeuren van Natascha Pelgrom. Het Kleurengebeuren is een eenmanszaak gevestigd in (1187 WP) Amstelveen aan de Willem Elsschotlaan 1 onder kvk nummer 74162039.

 

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op onze website (www.hetkleurengebeuren.nl en gerelateerde websites) en diensten (waaronder instagram cursussen) en producten (waaronder e-books). Bij het gebruik van de website e/of de diensten en/of de producten is tevens de privacyverklaring van Het Kleurengebeuren van toepassing.

 

Heeft u vragen over deze Algemene Voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@hetkleurengebeuren.nl of per post op bovenstaand adres.

 

Artikel 1.       –  Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

a.      Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan met het Kleurengebeuren.

b.      Cursist: de natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met het Kleurengebeuren een overeenkomst afsluit of wenst af te sluiten ten behoeve van een (online) cursus of workshop.

c.       Cursus: de cursus en/of workshop en/of e-learning en/of training gegeven door Het Kleurengebeuren op locatie of online

d.      Digitale Producten: e-books en/of andere digitale producten aangeboden door Het Kleurengebeuren, niet verstrekt op een gegevensdrager

e.      Consumenten: de natuurlijk persoon, die niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, een product koopt van Het Kleurengebeuren

f.        Koper: de natuurlijk persoon of rechtspersoon, die in de uitoefening van beroep of bedrijf, een product koopt van Het Kleurengebeuren.

g.      Website: www.hetkleurengebeuren.nl

 

Artikel 2.      –  Intellectueel Eigendom

 

2.1       De via een Cursus of Website of Digitale Producten getoonde werken van intellectueel eigendom, zoals teksten, afbeeldingen en video’s, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Het Kleurengebeuren worden verveelvoudigd, gedeeld of openbaar gemaakt of anderszins verspreid of getoond aan derden. Indien het vermoeden bestaat dat daar sprake van is, heeft Het Kleurengebeuren het recht om de toegang tot de cursus te blokkeren en de schade te verhalen op de Cursist, Consument en/of Koper.

2.2       Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Het Kleurengebeuren, de door haar geproduceerde werken, waaronder begrepen moodboards, adviezen, ontwerpen, werkwijzen en andere werken te verveelvoudigen, te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk.

 

Artikel 3.      –  Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.1       Het Kleurengebeuren is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de werkzaamheden of uitvoering van de opdracht of inhoud van de cursus, noch voor het ontbreken van informatie in de cursus, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

3.2       Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag. Bij opdrachten of cursussen langer dan drie maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot de totale factuurwaarde van maximaal drie maanden.

3.3       De Website bezoeker, Opdrachtgever, Cursist, Consument en/of Koper vrijwaart Het Kleurengebeuren voor claims van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

3.4       Het Kleurengebeuren kan geen garantie geven omtrent het beoogde resultaat. Het Kleurengebeuren spant zich in om naast beste inzicht en kunde haar producten samen te stellen en diensten te verlenen.

 

Artikel 4.      –  De Cursus

4.1       Dit artikel is van toepassing op iedere Cursus.

4.2       Bij inschrijving voor de Cursus ontstaat tussen de Cursist en Het Kleurengebeuren een overeenkomst met een betalingsverplichting.

4.3       Voor Consumenten geldt het herroepingsrecht uit hoofde van de Wet Koop op Afstand in het geval de inschrijving online is gedaan. De Consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door dit binnen veertien dagen na de inschrijving kenbaar te maken aan Het Kleurengebeuren. Indien de Consument reeds een bedrag heeft betaald zal Het Kleurengebeuren dit binnen veertien dagen na de herroeping terugbetalen.

4.4       Nadat de Cursist toegang heeft gekregen tot de Cursus is ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk. De Cursist die tevens Consument is doet afstand van het recht op ontbinding. Het herroepingsrecht voor de Consument voor een online Cursus vervalt derhalve zodra de Consument de online Cursus heeft geopend.

4.5       Voor een Cursus die op een bepaalde dag en tijdstip plaatsvindt is het ontbindingsrecht van de Cursist uitgesloten. Cursist heeft in dat geval wel de mogelijkheid één andere persoon in diens plaats te stellen.

4.5       De Cursus is persoonsgebonden. De inhoud van de cursus en de inloggegevens mogen niet met derden worden gedeeld. Wanneer het vermoeden bestaat dat de (inhoud van de) Cursus en/of de inloggegevens worden gedeeld met derden is Het Kleurengebeuren gerechtigd de toegang tot de Cursus te blokkeren.

5.6       De Cursist krijgt tenminste twee dagen na inschrijving voor een online Cursus die niet op een bepaalde dag en tijd plaatsvindt, toegang tot de online Cursus. Het Kleurengebeuren mag de cursus tijdelijk beperken wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld vanwege onderhoud van de website. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding of restitutie.

 

Artikel 5.      –  Digitale Producten

5.1       Dit artikel is van toepassing op alle Digitale Producten.

5.2       De koopovereenkomst met betrekking tot Digitale Producten kan niet ontbonden worden nadat het downloaden van de digitale inhoud is gestart. De Koper die tevens Consument is doet uitdrukkelijk afstand van haar recht op ontbinding.

 

Artikel 6.      –  Klachten

6.1       Klachten dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na het     ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven per post of per mail te worden     ingediend bij Het Kleurengebeuren.

6.2       Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal Het Kleurengebeuren reageren en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

 

Artikel 7.      –  Overig

7.1       De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Website bezoeker, Opdrachtgever, Cursist, Consument en/of Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7.2       Voor zover de Cursus of de Digitale Producten worden gegeven of verstrekt middels het platform van een derde partij, zoals bijvoorbeeld Instagram, is Het Kleurengebeuren niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor het gebruik door de Cursist, Koper en/of Consument van dit platform.

7.2       Het toepasselijk recht is Nederlands recht en de bevoegde rechter is de rechter te Amsterdam.

7.3       Het Kleurengebeuren is gerechtigd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen dan wel aan te vullen. De geldende voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Het Kleurengebeuren.