Privacy Policy

Het Kleurengebeuren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Info@hetkleurengebeuren.nl 

Tel. +31 650243253

Natascha Pelgrom is de functionaris Gegevensbescherming van Het Kleurengebeuren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Het Kleurengebeuren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het Kleurengebeuren kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Het advies aan ouders is dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Het Kleurengebeuren zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@hetkleurengebeuren.nl, dan wordt deze informatie direct verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt:

Het Kleurengebeuren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Geautomatiseerde besluitvorming:

Het Kleurengebeuren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Kleurengebeuren) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Het Kleurengebeuren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U persoonsgegevens worden bewaard voor een duur van onbepaalde tijd. U kunt Het Kleurengebeuren per email verzoeken om uw persoonsgegevens te vernietigen, via info@hetkleurengebeuren.nl.
Delen van persoonsgegevens met derden:

Het Kleurengebeuren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt:

Het Kleurengebeuren gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt door Het Kleurengebeuren zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Het Kleurengebeuren hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Kleurengebeuren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen bij Het Kleurengebeuren om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetkleurengebeuren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Het Kleurengebeuren u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het Kleurengebeuren reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Tevens wil zij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd:

Het Kleurengebeuren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Het Kleurengebeuren via info@hetkleurengebeuren.nl.